Polityka prywatności

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania przez Administratora danych osobowych klientów Klif, którzy chcą dokonać zapisu do Bazy Klientów.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

GDYNIA CENTRUM HANDLOWE sp. z o. o., z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia, zarejestrowaną zgodnie z prawem polskim w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 818870 (kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS stanowi Załącznik nr 1A do niniejszej Umowy), Numer Identyfikacji Podatkowej 5862353897 (zwana dalej „Administratorem”).

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Aby zapisać się do Bazy Klientów, należy podać swój adres e­mail, numer telefonu, adres zamieszkania (opcjonalnie) obowiązkowo kod pocztowy imię i nazwisko wiek i płeć, zainteresowania. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zapisania do Bazy Klientów .

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane będą w celach marketingowych, informacyjnych dotyczących bieżącej oferty obiektu i wydarzeń towarzyszących. Numer telefonu będzie dodatkowo przetwarzany na potrzebny przypominania klientom o zapisach na konsultacje.  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda.

Komu udostępniane są dane?

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu e­mail marketingu, dostawcy przestrzeni dyskowej, podmiot zarządzający Galerią Klif.

Jak długo przechowywać będziemy dane?

Dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych  (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

W celu dochowania obowiązku rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym

Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Mogą Państwo także w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wszelkie żądania oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo składać pod adresem poczty elektronicznej:

Zobacz maila tutaj

W dowolnym momencie mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy będziemy przekazywać dane poza EOG?

W związku z korzystaniem przez nas z wirtualnych dysków dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą transferu we wszystkich przypadkach jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w programie „Tarcza Prywatności”.

Obecnie nie planujemy przekazywać w innym zakresie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli miałby się to zmienić, informacja na ten temat zostanie przesłana Państwu za pośrednictwem poczty e­mail.

Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Państwa skutki prawne lub w inny istotny sposób na Państwa wpływały.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Wszelkie żądania oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo składać pod adresem poczty elektronicznej:
Zobacz maila tutaj

TOP